POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 amb data 27 de abril de 2016 (GDPR)  vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que la utilització de determinats serveis de la nostra pàgina web requereix que les persones interessades ens facilitin determinades dades de caràcter personals.

Aquestes dades seran tractades de conformitat a la normativa vigent pel que es facilita la següent informació en relació al seu tractament:

Responsable del tractament:

Identitat: EUROFITNESS UBAE, S.L.
CIF: B-63030084
Adreça postal: C/Venus 8, 08012 Barcelona
Telèfon: 931860502
Correu electrònic: dpd@eurofitness.com

Finalitat de tractament:

Les dades facilitades per les persones interessades seran tractades amb aquesta finalitat:
- Informar de les activitats i esdeveniments organitzats per email, SMS, telèfon, xarxes socials, correu postal ordinari.
- Informar sobre activitats de formació relacionades amb l’objecte de l’activitat de l’entitat responsable del tractament.
- Realitzar comunicacions sobre activitats, serveis, novetats, promocions, concursos, sortejos, a càrrec de l’entitat responsable del tractament de les dades i sempre en relació a les activitats i esdeveniments organitzats.
- Realitzar comunicacions d’informacions de tercers (proveïdors i col.laboradors) amb els que l’entitat responsable de tractament mantingui acords institucionals o de col.laboració. En cap cas aquestes terceres parts no tindran mai accés en aquestes dades de caràcter personal, ni se´ls facilitaran les dades, excepte imperatiu legal
- Tramitar inscripcions i sol.licituds o qualsevol altre tipus de tràmit en les diferents formes de contacte disponibles.
- Interès legítim com informar sobre qualsevol incidència de servei i la realització d’enquestes de satisfacció, per tal de copsar l’opinió dels nostres clients i millorar la prestació dels nostres serveis per tal complir amb les seves necessitats i expectatives.

Conservació de les dades de caràcter personal:

Les dades aportades per les persones interessades es conservaran mentre es mantingui el vincle de relació. Un cop trencat aquest vincle, les dades es conservaran per si són exigibles per complir amb la legislació legal aplicable.

Drets de les persones interessades

1- Obtenir informació sobre el tractament escaient de les dades de caràcter personal disponible.
2- Denegar, en qualsevol moment, el seu consentiment pel tractament de la utilització de les dades personal facilitades.
3- Accedir a les seves dades de caràcter personal.
4- Rectificar-les.
5- Sol.licitar la portabilitat de les dades si ho troba convenient. En aquest cas el responsable de tractament les conservaria davant possibles reclamacions legals.
6- Suprimir-les, en el cas que ho consideri.
7- Presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament de les seves dades personals no és correcte segons la normativa vigent.
Per exercir aquests drets, podran posar-se en contacte amb EUROFITNESS UBAE, S.L. mitjançant l’adreça electrònica; dpd@eurofitness.com
Dirección postal: C/Venus, 8 08012 BARCELONA

Informació facilitada per les persones interessades

es persones usuàries facilitaran les seves dades de caràcter personal introduint aquestes en el camps (formularis) determinats a tal efecte. D’aquesta manera accepten explícitament que les seves dades son necessàries per cursa el tràmit pertinent i que són reals i veraces, sent responsable d’informar sobre la seva modificació.

En cap cas aquests dades seran transferides per part de l’entitat responsable a un tercer sense consentiment explícit de la persona interessada.

Seguretat

L’entitat responsable compleix amb la normativa vigent en relació a la protecció de dades de caràcter personal (GDPR) garantint en tot moment l’aplicació de mesures de seguretat adients per conservar convenientment les dades enregistrades i la seva privacitat, evitant qualsevol pèrdua d’informació, comprometent-se a comunicar a l’autoritat de control qualsevol incidències en els seus sistemes de control i seguretat.

Tractament de les dades de caràcter personal de MENORS D’EDAT

Es responsabilitat de les persones adultes a càrrec de la tutela dels menors de 16 anys autoritzar el tractament de els dades de caràcter personal d’un menor. En cap cas es tractaran les dades dels menors de 16 anys, pel que es recomana als menors no complimentar els formularis d’aquest web doncs hauran de disposar del consentiment dels adults al seu càrrec.