INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) informem als nostres usuaris que aquest és el web de EUROFITNESS UBAE, S.L. :

TITULAR DEL WEB: EUROFITNESS UBAE, S.L.
CIF: B-63030084
Adreça postal: C/Venus 8, 08012 Barcelona
Telèfon: 931860502
Correu electrònic: a8058908@xtec.cat

COOKIES

EUROFITNESS UBAE, S.L. utilitza cookies i/o d’altres mitjans anàlegs d’emmagatzematge d’informació per permetre identificar a la persona física usuària del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EUROFITNESS UBAE, S.L. és la societat titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de EUROFITNESS UBAE, S.L. tots els drets sobre qualsevol mena de continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

- Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica de les pàgines web que conformen el Lloc Web.
- L’arquitectura de navegació.
- Els codis font de les pàgines web.
- Imatges.
- Enregistraments.
- Programes d’ordinador.
- Base de dades.
- Tecnologia.
- Logotips i signes distintius.

No obstant al que s’ha esmentat fins ara en aquest apartat, pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Web, EUROFITNESS UBAE, S.L. reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel•lectual, i per tant, la seva aparició en aquest web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

EUROFITNESS UBAE, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració o prestacions, en qualsevol moment.

RESERVA DE DRETS

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

- Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que EUROFITNESS UBAE, S.L. o els legítims titulars dels drets incorporin.
- Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.)

EUROFITNESS UBAE, S.L. autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que tot seguit es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de EUROFITNESS UBAE, S.L.

En cas d’obtenir el consentiment de EUROFITNESS UBAE, S.L. tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada. L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de EUROFITNESS UBAE, S.L.

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc Web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o menystenidores sobre el Lloc Web de EUROFITNESS UBAE, S.L. i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que EUROFITNESS UBAE, S.L. col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EUROFITNESS UBAE, S.L. a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per EUROFITNESS UBAE, S.L.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic.

EUROFITNESS UBAE, S.L. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions.
Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en la present Informació General, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de EUROFITNESS UBAE, S.L.
2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a EUROFITNESS UBAE, S.L. o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o comunicar públicament els continguts, tret que s’obtingui amb l’autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de EUROFITNESS UBAE, S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
5. L’obtenció o l’ intent d’obtenció dels continguts de la pàgina emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.