Llista de polítiques actives

Nom Tipus Consentiment de l'usuari
INFORMACIÓ GENERAL Política del lloc Tots els usuaris
POLÍTICA DE PRIVACITAT Política de privacitat Tots els usuaris
POLÍTICA DE COOKIES Política de tercers Tots els usuaris

Resum


Text complet de les condicions d'ús

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) informem als nostres usuaris que aquest és el web de EUROFITNESS UBAE, S.L. :

TITULAR DEL WEB: EUROFITNESS UBAE, S.L.
CIF: B-63030084
Adreça postal: C/Venus 8, 08012 Barcelona
Telèfon: 931860502
Correu electrònic: a8058908@xtec.cat

COOKIES

EUROFITNESS UBAE, S.L. utilitza cookies i/o d’altres mitjans anàlegs d’emmagatzematge d’informació per permetre identificar a la persona física usuària del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EUROFITNESS UBAE, S.L. és la societat titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de EUROFITNESS UBAE, S.L. tots els drets sobre qualsevol mena de continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

- Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica de les pàgines web que conformen el Lloc Web.
- L’arquitectura de navegació.
- Els codis font de les pàgines web.
- Imatges.
- Enregistraments.
- Programes d’ordinador.
- Base de dades.
- Tecnologia.
- Logotips i signes distintius.

No obstant al que s’ha esmentat fins ara en aquest apartat, pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Web, EUROFITNESS UBAE, S.L. reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel•lectual, i per tant, la seva aparició en aquest web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

EUROFITNESS UBAE, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració o prestacions, en qualsevol moment.

RESERVA DE DRETS

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

- Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que EUROFITNESS UBAE, S.L. o els legítims titulars dels drets incorporin.
- Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.)

EUROFITNESS UBAE, S.L. autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que tot seguit es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de EUROFITNESS UBAE, S.L.

En cas d’obtenir el consentiment de EUROFITNESS UBAE, S.L. tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada. L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de EUROFITNESS UBAE, S.L.

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc Web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o menystenidores sobre el Lloc Web de EUROFITNESS UBAE, S.L. i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que EUROFITNESS UBAE, S.L. col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EUROFITNESS UBAE, S.L. a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per EUROFITNESS UBAE, S.L.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic.

EUROFITNESS UBAE, S.L. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions.
Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en la present Informació General, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de EUROFITNESS UBAE, S.L.
2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a EUROFITNESS UBAE, S.L. o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o comunicar públicament els continguts, tret que s’obtingui amb l’autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de EUROFITNESS UBAE, S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
5. L’obtenció o l’ intent d’obtenció dels continguts de la pàgina emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.

Resum


Text complet de les condicions d'ús

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 amb data 27 de abril de 2016 (GDPR)  vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que la utilització de determinats serveis de la nostra pàgina web requereix que les persones interessades ens facilitin determinades dades de caràcter personals.

Aquestes dades seran tractades de conformitat a la normativa vigent pel que es facilita la següent informació en relació al seu tractament:

Responsable del tractament:

Identitat: EUROFITNESS UBAE, S.L.
CIF: B-63030084
Adreça postal: C/Venus 8, 08012 Barcelona
Telèfon: 931860502
Correu electrònic: dpd@eurofitness.com

Finalitat de tractament:

Les dades facilitades per les persones interessades seran tractades amb aquesta finalitat:
- Informar de les activitats i esdeveniments organitzats per email, SMS, telèfon, xarxes socials, correu postal ordinari.
- Informar sobre activitats de formació relacionades amb l’objecte de l’activitat de l’entitat responsable del tractament.
- Realitzar comunicacions sobre activitats, serveis, novetats, promocions, concursos, sortejos, a càrrec de l’entitat responsable del tractament de les dades i sempre en relació a les activitats i esdeveniments organitzats.
- Realitzar comunicacions d’informacions de tercers (proveïdors i col.laboradors) amb els que l’entitat responsable de tractament mantingui acords institucionals o de col.laboració. En cap cas aquestes terceres parts no tindran mai accés en aquestes dades de caràcter personal, ni se´ls facilitaran les dades, excepte imperatiu legal
- Tramitar inscripcions i sol.licituds o qualsevol altre tipus de tràmit en les diferents formes de contacte disponibles.
- Interès legítim com informar sobre qualsevol incidència de servei i la realització d’enquestes de satisfacció, per tal de copsar l’opinió dels nostres clients i millorar la prestació dels nostres serveis per tal complir amb les seves necessitats i expectatives.

Conservació de les dades de caràcter personal:

Les dades aportades per les persones interessades es conservaran mentre es mantingui el vincle de relació. Un cop trencat aquest vincle, les dades es conservaran per si són exigibles per complir amb la legislació legal aplicable.

Drets de les persones interessades

1- Obtenir informació sobre el tractament escaient de les dades de caràcter personal disponible.
2- Denegar, en qualsevol moment, el seu consentiment pel tractament de la utilització de les dades personal facilitades.
3- Accedir a les seves dades de caràcter personal.
4- Rectificar-les.
5- Sol.licitar la portabilitat de les dades si ho troba convenient. En aquest cas el responsable de tractament les conservaria davant possibles reclamacions legals.
6- Suprimir-les, en el cas que ho consideri.
7- Presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament de les seves dades personals no és correcte segons la normativa vigent.
Per exercir aquests drets, podran posar-se en contacte amb EUROFITNESS UBAE, S.L. mitjançant l’adreça electrònica; dpd@eurofitness.com
Dirección postal: C/Venus, 8 08012 BARCELONA

Informació facilitada per les persones interessades

es persones usuàries facilitaran les seves dades de caràcter personal introduint aquestes en el camps (formularis) determinats a tal efecte. D’aquesta manera accepten explícitament que les seves dades son necessàries per cursa el tràmit pertinent i que són reals i veraces, sent responsable d’informar sobre la seva modificació.

En cap cas aquests dades seran transferides per part de l’entitat responsable a un tercer sense consentiment explícit de la persona interessada.

Seguretat

L’entitat responsable compleix amb la normativa vigent en relació a la protecció de dades de caràcter personal (GDPR) garantint en tot moment l’aplicació de mesures de seguretat adients per conservar convenientment les dades enregistrades i la seva privacitat, evitant qualsevol pèrdua d’informació, comprometent-se a comunicar a l’autoritat de control qualsevol incidències en els seus sistemes de control i seguretat.

Tractament de les dades de caràcter personal de MENORS D’EDAT

Es responsabilitat de les persones adultes a càrrec de la tutela dels menors de 16 anys autoritzar el tractament de els dades de caràcter personal d’un menor. En cap cas es tractaran les dades dels menors de 16 anys, pel que es recomana als menors no complimentar els formularis d’aquest web doncs hauran de disposar del consentiment dels adults al seu càrrec.


Resum


Text complet de les condicions d'ús

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) informem als nostres usuaris que EUROFITNESS UBAE, S.L. utilitza cookies per tal d’oferir un bon servei i experiència de navegació a la persona física usuària del lloc web.

Què és una cookie?

Una cookie és un petit fitxer de lletres i xifres que es descarrega al seu ordinador, tablet o telèfon en accedir a determinats llocs web. Les cookies permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari per emmagatzemar informació sobre la seva navegació i són fonamentals pel bon funcionament d’internet. Actuen en el web a títol de memòria que permet retenir configuracions i preferències de la persona usuària com l’idioma de navegació, la moneda, el tipus de lletra...

Tipus de cookies:

Segons l’entitat que les gestiona:

- Cookies de primeres parts (pròpies): son cookies estrictament necessàries. Permeten la interactuació de l’usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions.

- Cookies de rendiment i anàlisis (de tercers) : són cookies utilitzades per a l’anàlisi, investigació o estadístiques per tal de millorar l’experiència del lloc web. Mitjançant l’ús d’aquestes cookies es pot mostrar informació més rellevant als visitants

Segons la seva finalitat:

- De caire tècnic: Són imprescindibles per navegar en un web. Faciliten la navegació en un web proveint diferents opcions i serveis

- De caire personalitzat: permeten navegar seguint una indicació determinada de caràcter general que permet establir configuracions especfiques, per exemple, l’idioma, zona geogràfica...

- De caire publicitari: permeten enregistrar hàbits de consum de les persones usuàries per tal de prescriure articles o serveis que puguin ser de la seva conveniència en funció del seu historial de navegació.

Segons el termini de temps d’activació:

- Les activades en el decurs d’una sessió mentre un persona accedeix en un web.

- Les que romanen activades mentre l’entitat responsable ho determini.

Com desactivar les cookies?

Tots els navegadors permeten fer canvis que permetin desactivar la configuració de les cookies. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador.

A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

http://goo.gl/ksN5y (Internet Explorer)
http://goo.gl/F5pHX (Mozilla Firefox)
http://goo.gl/8cAo (Google Chrome)
http://goo.gl/KFBFh (Safari 5.1)

Si desitja no ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per instal·lar en el seu navegador al que pot accedir amb l’enllaç següent: http://goo.gl/KFBFh